Shiro Takeshita

Shiro Takeshita describes the scene he witnessed outside of Dachau.

Return to Shiro Takeshita's biography